Problem 3409. -- 8.4.1.细胞

3409: 8.4.1.细胞

Time Limit: 1 Sec  Memory Limit: 128 MB
Submit: 32  Solved: 29
[Submit][Status][Web Board]

Description

一矩形阵列由数字0到9组成,数字1到9代表细胞,细胞的定义为沿细胞数字上下左右还是细胞数字则为同一细胞,求
给定矩形阵列的细胞个数。
如:阵列 
0234500067
1034560500
2045600671
0000000089
有4个细胞。

Input

输入共m+1行
第一行有两个数据,分别表示总行数和总列数
以下的m行,每行有n个0-9之间的数

Output

细胞个数

Sample Input

4 10
0234500067
1034560500
2045600671
0000000089

Sample Output

4

HINT

Source

[Submit][Status]